Jogszabályok
Jogszabályok

 • 1952. évi III. tv. a polgári perrendtartásról
   
 • 1957. évi IV. tv. az államigazgatási eljárás szabályairól
   
 • 1959. évi IV. tv. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
   
 • 1973. évi I. tv. a büntető eljárásról
   
 • 1978.LXXXIII Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
   
 • 1978.Ivv. Levéltitokról, magántitokról 79/95 Minősített adatok kezelése
   
 • 1990. XCI Adózás rendjéről 2000. C. Számvitelről
   
 • 1991. évi XVIII. törvény a számvitelről (többszörösen módosított)
   
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
   
 • 1993. évi XCIII. Tv. a munkavédelemről
   
 • J-423/1994. APEH, Jogi főosztály: Bizonylatok mikrofilmen való rögzítése /Adó- és ellenőrzési értesítő, 1995. 3. szám/
   
 • 1995. évi LXV. tv. az államtitokról és a szolgálati titokról
   
 • 79/1995. (VI. 30.) Korm.rend.a minősített adat kezelésének rendjéről
   
 • 1995. évi LXVI. tv. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
   
 • 1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről
   
 • 1995. évi XL. törvény a közbeszerzésekről
   
 • 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
   
 • 1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír tőzsdéről
   
 • 1998. évi VI. tv. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
   
 • 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
   
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
   
 • 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről
   
 • 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
   
 • 1997. LXXX. Társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultak, valamint e szolgáltatások fedezetéről (195/1997 8XI. 5) korm. Rendelet
   
 • 217/1997 (XII.1) korm. Rendelet
   
 • 40/1998. (III. 6.) Korm. rendelet a minisztériumok és az országos hatáskörű államigazgatási szervek iratkezelési mintaszabályzatáról
   
 • 38/1998. (IX. 4.) BM rendelet a helyi önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról
   
 • 1999. évi LXIX tv. a szabálysértésekről (MK 1999. évi 57. szám)
   
 • 1999. évi LXXII. tv. a polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények
  módosításáról
   
 • 2000. évi C tv. a számvitelről
   
 • 2001/XL HIF Személyes adatok védelme
   
 • 2001. évi XXXV. tv. az elektronikus aláírásról
   
 • 2001. évi CXXI. Tv. A büntető törvénykönyvről szóló 1978 év IV. Tv. módosításáról
   
 • 2002/10 MOL
   
 • 10/2002. NKÖM rendelet közlevéltárak és nyilvános levéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
   
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
   
 • 12/2005.(X.27.) IHM rendelet az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól
   
 • 195/2005.(IX.22.) Korm.rendelet az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról
   
 • 194/2005.(IX. 22.) Kormányrendelet az elektronikus aláírásokra vonatkozó követelményekről
   
 • 193/2005.(IX.22.) Korm.rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
   
 • 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet - a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
   
 • 2005. évi XC. törvény - az elektronikus információszabadságról
   
 • 13/2005. (X.27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól
   
 • 2005. évi CXLIX.törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérol szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról
   
 • 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM- NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
   
 • 239/2007. (IX. 12.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
   
Folder Iratrendező Bt.
9022 Győr, Bástya u. 54. Tel.:30/216-8448
Email: info@iratrendezes.hu, Web: http://www.iratorzes.hu